เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การปรับปรุงคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนทอดกรอบ

พัชรพร ไตรวงศ์, สุวรรณา สายรวมญาติ, เออวดี เปรมัษเฐียร

70-83