เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

ISSN xxxx-xxxx (Online)

กำหนดออก :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แบ่งปันความรู้และแนวคิดในรูปแบบบทความคุณภาพในรูปแบบงานวิจัยต้นฉบับหรือบททบทวนครอบคลุมสาขาวิชาหลักๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี                

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แบ่งปันความรู้และแนวคิดในรูปแบบบทความคุณภาพในรูปแบบงานวิจัยต้นฉบับหรือบททบทวนครอบคลุมสาขาวิชาหลักๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 

ISSN xxxx-xxxx (Online)

เผยแพร่แล้ว: 07-02-2024

ORGANIZATION DEVELOPMENT ACTIVITY OF DRUG STORE IN PATTAYA CITY

Pittaya Piromon, Paratchanun Charoenarpornwattana, Rapin Chuchuen

32-50

ดูทุกฉบับ