เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์

ISSN 3056-9702 (Online)

กำหนดออก :  2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :  วารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แบ่งปันความรู้และแนวคิดในรูปแบบบทความคุณภาพในรูปแบบงานวิจัยต้นฉบับหรือบททบทวนครอบคลุมสาขาวิชาหลักๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี                

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แบ่งปันความรู้และแนวคิดในรูปแบบบทความคุณภาพในรูปแบบงานวิจัยต้นฉบับหรือบททบทวนครอบคลุมสาขาวิชาหลักๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 

ISSN 3056-9702 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 11-07-2024

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานไลน์การผลิต เจเนอเรชั่น Z กรณีศึกษา: บริษัท ABC จำกัด

กัมพล พิพัฒนนุวงศ์ , ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, ไพรินทร์ ทองภาพ , จินดาภา ลีนิวา

81-101

ดูทุกฉบับ