วารสารนวัตกรรมการจัดการและบริหารธุรกิจ
Journal of Innovative Management and Business Administration (JIMBA)
ISSN
: XXXX XXXX (Online)

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ในกลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการบริการ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-21

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

กัญญาภัทร จิตมาตย์, ศศิธร แสงจำรัสชัยกุล, ภิญญา สุขวิพัฒน์

23-34

การวิเคราะห์บรรณมิติการวิจัยการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

สุเทพ ยนต์พิมาย, ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม, พันธสรณ์ ธรรมะกิตติกร, สุธาสินี โพธิ์ชาธาร, พิชิต พระพินิจ

66-88

ดูทุกฉบับ

วารสารนวัตกรรมการจัดการและบริหารธุรกิจ
Journal of Innovative Management and Business Administration (JIMBA)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการบริการ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก
 • เพื่อนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพ ในการนำไปพิจารณาสร้างองค์ความรู้ใหม่
 • เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ขอบเขตของวารสาร

 • วารสารนวัตกรรมการจัดการและบริหารธุรกิจ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการบริการ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

 • บทความวิจัย (Research Article)
 • บทความวิชาการ (Academic Article)
 • บทความปริทัศน์ (Review Article)

 ภาษาของบทความที่รับตีพิมพ์

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

วิธีการประเมินบทความ

 • บทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน กำหนดรูปแบบการประเมิน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review)

ระยะเวลาในการเผยแพร่บทความ  กำหนดการเผยแพร่จำนวน 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ

 • ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง